แผนกรักษาความปลอดภัยเขตปลอดอากร

แผนกรักษาความปลอดภัยเขตปลอดอากร

แผนกรักษาความปลอดภัยเขตปลอดอากร

ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่ เขตปลอดอากรของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจำแนกเป็นงานต่างๆ ได้แก่

     งานจราจร

     งานออกบัตรรักษาความปลอดภัย

     งานตรวจค้นบุคคลและรถรับ-ส่งสินค้า

     งานรักษาความปลอดภัยสถานที่

     งานตระเวนระงับเหตุ

     งานศูนย์ CCTV