แผนกรักษาความปลอดภัย

แผนกรักษาความปลอดภัย

แผนกรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยพื้นที่ภายในท่าอากาศยานทั้งในอาคารผู้โดยสาร และพื้นที่โดยรอบ ทั้งภายในและภายนอกเขตการบิน รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร ผู้มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ โดยสามารถจำแนกออกเป็นงานต่างๆ ได้แก่

     งานตระเวน

     งานจราจร

     งานรักษาความปลอดภัยสถานที่

     งานศูนย์รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน CCTV (เฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)