ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ บรท. เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง

  1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
  2. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด (เอเอสเอ็ม)
  3. บริษัท รักษาความปลอดภัย พลังร่วม จำกัด (พลังร่วม)
  4. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม เอ ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เอ็มเอไอ)

โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่

     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     ท่าอากาศยานดอนเมือง

     ท่าอากาศยานภูเก็ต

     ท่าอากาศยานเชียงใหม่

     ท่าอากาศยานหาดใหญ่

     ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

     รวมทั้งเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสำนักงานใหญ่ ทอท.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเป็นอย่างดี ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งอยู่ในระดับมาตรฐานสากล โดยมีสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ให้การรับรองเจ้าหน้าที่ตรวจค้นบุคคลและสัมภาระ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (ธภ.7) ทุกคน


ประวัติความเป็นมา