วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท

  1. ควบคุมและพัฒนามาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. ในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น
  2. จัดเตรียมและจัดสรรพนักงานรักษาความปลอดภัย ณ ท่ากาศยานของ ทอท. อย่างเพียงพอ และ รองรับต่อการขยายพื้นที่ท่าอากาศยานของ ทอท.ในอนาคต
  3. เพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการบิน ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ อุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย นำไปสู่การสร้างระบบด้านการรักษาความปลอดภัยด้านกิจการการบินที่ยั่งยืน
  4. สร้างโอกาสทางธุรกิจของบริษัทจำกัดฯ ที่จะขยายการให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ท่าอากาศยานอื่นๆ ในอนาคต รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในสถานที่หรือในงานที่ต้องใช้ทักษะสูงในการให้บริการรักษาความปลอดภัย
  5. ส่งเสริมรายได้ และความมั่นคงทางด้านอาชีพให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฎิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน

ยุทธศาสตร์ของบริษัท

  • การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยให้เป็นเลิศ สามารถสร้างแบรนด์ และสร้างโอกาสการขยายธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยทางการบิน
  • การพัฒนาบุคลากร (Upgrade Competency Personnel) รองรับธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ สร้างบุคลากรประสิทธิภาพสูงรองรับการดำเนินงานตามมาตรฐาน
  • Standard Service Financial

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท