วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า

วิสัยทัศน์

ให้บริการเป็นเลิศด้านการรักษาความปลอดภัยทางการบิน

 

พันธกิจ

  • ให้บริการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนตามมาตรฐานสากลแก่ ทอท. และผู้ประกอบการธุรกิจการบินอื่นๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง
  • รักษามาตรฐานการดำเนินงานการรักษาความปลอดภัยทางการบินให้เป็นไปตามกฎหมายการบินของประเทศไทยและมาตรฐานสากล
  • ยกระดับการให้บริการโดยให้ความสำคัญต่อระดับคุณภาพการรักษาความปลอดภัยด้วยการพัฒนาบุคลากร และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการ
  • สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ
  • ให้บริการโดยมีการวางแผน ตรวจสอบ ควบคุม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

คุณค่า

T: Training & Innovation

I: Integrity

P: Professional & Teamwork

S: Standard & Service mind


วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า